22.09.2021

  1. Կատարե՛ք գործողությունները.

Ա. (45:9-24:6) x 1 + 2×1=3

Բ.(1+1):1+1:(3-2) + 4 x 1- 1 : 1=6

Գ. (25 -24) x (6-5)+1:1+(8-7) x 1=3

Դ. (453-452):(17-16) + 1 x 1=2

  1. Գրեք այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը չի փոխվում նրա գրառման մեջ թվանշանների ցանկացած տեղափոխության դեպքում: 1111
  2. Կատարեք գործողությունները

(25-75:3) : 2=0

10 x (11-121:11)=0

5-0+13×0-4×0=5

  1. Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ: Նոր չարխ տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1 օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել: Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում: Պատ․՝ 56 կճուճ։

Լեզվական աշխատանք

Ա-րա-հետ

Կա-ծան

Բե-րան-բաց

Հե-րոս

Ար-կա-ծա-յին

Ար-դա-րա-դատ

Կար-գա-պահ

Հեր-թա-կան

Մա-տա-կա-արա-րել

Ա-զա-տա-սեր

Ա․ Տե-րև-տերև, ա-րև-մուտք-արևմուտք, ա-րև-կող-արևկող, Տա-թև-Տաթև։

Բ․ Տե-րե-վա-թափ-տերևաթափ, անձ-րե-վային-անձրևային, ա-րե-վոտ-արևոտ, հե-վալ-հևալ, բե-վե-ռա-յին-բևեռային, ձե-վա-կան-ձևական, թե-վա-վոր-թևավոր, ու-ղե-վոր-ուղևոր, սե-վա-նալ-սևանալ։

Սեվուկ-սև-ուկ, թեթևություն-թե-թև-ություն, անձրև-ան-ձրև, բարևել-բար-և-ել, կարևոր-կար-և-որ, արևշող-ար-և-շող, թևանցուկ-թև-ան-ցուկ, տեվական-տև-ակ-ան, թեթև-թե-թև,։

Գլուխ, աստղ, հռչակ, գնացք, վխտալ, անկրկնելի , շրըխկան,թռվռալ,կրկնություն, ձեռնտու։

Կրկին-կր-կին, դռնբաց-դռն-բաց, երբեմն-եր-բե-մն, գրքային-գր-քա-յին, կրակ-կ-րակ, ուրեմն-ուր-ե-մն, ծանր-ծա-նր, սրտաբաց-սր-տա-բաց, զվարթ-զվ-արթ, տխրել-տխ-րել, խմբավորել-խմ-բա-վոր-ել։

Ա/ Ար+քա+յա+կան, մե-ծա+նալ, կենտ-րո-նա+կան, վերջ+նա+կան, ճեր+մա+կա+թև:

Բ/ Հե+վաս-պառ, կե-ղե-վա+պատ, տե-րե-վա+թափ, Կա-րե-վո-րել։