ԹՎԱԿԱՆ

Այն բառերը, որոնք ցույց են տալիս թիվ, թվային կարգ, կոչվում են թվականներ, օրինակ՝ մեկ, չորս, տասնմեկերորդ…

Թվականները՝ ըստ գրության լինում են երկու տեսակի՝ առանձին և միասին գրվող թվականներ:

11-99 թվականները գրվում են միասին, օրինակ՝ քսաներկու, հիսունչորս…

100-ից բարձր թվականները գրվում են անջատ, օրինակ՝ երեք հազար հինգ հարյուր տասնչորս:

Թվականների ուղղագրությունը

Պետք է հիշել՝ հետևյալ թվականների ուղղագրությունը՝ ինն(ը), տասը, երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ութսուն, իննսուն, միլիոն, միլիարդ:

Առաջադրանքներ՝

Թվականների ուղղագրությունը

Պետք է հիշել՝ հետևյալ թվականների ուղղագրությունը՝ ինն(ը), տասը, երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ութսուն, իննսուն, միլիոն, միլիարդ:

Առաջադրանքներ՝

 • Հետևյալ թվականները գրել տառերով` 54, 847, 6985, 12546, 68, 95, 15, 58, 697, 89:
 • հիթսունչորս
 • ութ հարյուր քառասունյոթ
 • վեց հազար ինը հարյուր ութսունհինգ
 • տասներկու հազար հինգ հարյուր քառասունվեց
 • վաթսունութ
 • իննսունհինգ
 • տասնհինգ
 • հիսունութ
 • վեց հարյուր իննսունյոթ
 • ութսունինը
 • Գրեք, թե որ թվականներն են գրվում միասին, իսկ որոնք՝ առանձին:

11-ից մինչև 99 գրվում է միասին, իսկ 100-ից մինչև բարձր թվերը գրվում են առանձին:

 • Գրեք բոլոր տասնյակները և բառակազմորեն դրանք վերլուծեք՝ առանձնացնելով արմատն ու ածանցը: Ո՞ր ածանցն է կրկնվում, ձեր կարծիքով դա ի՞նչ իմաստ ունի:

10,20,30,40,50,60,70,80,90-30-ից 90 թվերը ունեն ածանց ադյ ածանցը սուն ածանցն է որը կոչվում է տասնյակ:

 • Բառերը տեղավորեք աղյուսակում՝Չորրորդ, մեծ, մեծություն, մարդ, լավագույն, ամենաերկար, հինգ, երրորդ, թիվ, վազք, դաժան, հինգերորդ, վերջին, լուսավոր, սենյակ, մայրիկ, դուռ, դատավոր, դատարկ:
  գոյականածականթվական
 • թվական-չորրորդ, հինգ,երրորդ,հինգերրորդ
 • ածական-մեծ,լավագույն,ամենաերկար,դաժան,վերջին,լուսավոր,դատարկ
 • գոյական-մեծություն,մարդ,թիվ,վազք,դատավոր

ԹՎԱԿԱՆ

Այն բառերը, որոնք ցույց են տալիս թիվ, թվային կարգ, կոչվում են թվականներ, օրինակ՝ մեկ, չորս, տասնմեկերորդ…

Թվականները՝ ըստ գրության լինում են երկու տեսակի՝ առանձին և միասին գրվող թվականներ:

11-99 թվականները գրվում են միասին, օրինակ՝ քսաներկու, հիսունչորս…

100-ից բարձր թվականները գրվում են անջատ, օրինակ՝ երեք հազար հինգ հարյուր տասնչորս:

Թվականների ուղղագրությունը

Պետք է հիշել՝ հետևյալ թվականների ուղղագրությունը՝ ինն(ը), տասը, երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ութսուն, իննսուն, միլիոն, միլիարդ:

Առաջադրանքներ՝

 1. Հետևյալ թվականները գրել տառերով` 54, 847, 6985, 12546, 68, 95, 15, 58, 697, 89:
 2. Գրեք, թե որ թվականներն են գրվում միասին, իսկ որոնք՝ առանձին:
 3. Գրեք բոլոր տասնյակները և բառակազմորեն դրանք վերլուծեք՝ առանձնացնելով արմատն ու ածանցը: Ո՞ր ածանցն է կրկնվում, ձեր կարծիքով դա ի՞նչ իմաստ ունի:
 4. Բառերը տեղավորեք աղյուսակում՝Չորրորդ, մեծ, մեծություն, մարդ, լավագույն, ամենաերկար, հինգ, երրորդ, թիվ, վազք, դաժան, հինգերորդ, վերջին, լուսավոր, սենյակ, մայրիկ, դուռ, դատավոր, դատարկ:
  գոյականածականթվական

ՀԱՅՈՑ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔՆԵՐԸ. Վան, Արմավիր

Առաջադրանք՝

 • Ինչ անուններով է հայտնի եղել Վան մայրաքաղաքը:

Ուրարտու։

 • Ով  է հիմնադրել Վան և Արմավիր մայրաքաղաքները:

Սարդուրի I արքան։

 • Ներկայումս որտեղ է գտնվում Վան և Արմավիր մայրաքաղները, նշեք քարտեզի վրա և տեղադրեք բլոգում:

Հայոց լեզու 228 229 230

Երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ինսուն։

Ա․ շարքը միասին գրվող թվեր են իսկ

Բ․ շարքը հարադիր

Որոհետև 1-99 թվերը գրվում են միասին իսկ մյուսները առանձին։

Վաթսունհինգ, քառասունութ, հարյուր յոթ, ինսուներեք , վեց հազար ութսունյոթ, չորս հազար երեք հարյուր քսանմեկ, յոթ հարյուր ութսունվեց։

Կոտորակների բաժանում

Թեմա՝ Կոտորակների բաժանումը

1․ Կատարե՛ք բաժանումը

3 : 4/5=

12 : 48/17=

33 : 22/19=

2․ Կատարե՛ք բաժանում

9/23 : 3 =

46/51 : 92=

144/7 : 60=

3․ Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն

25/6 x = 30/16

45/16 = 15/44 x *

72/35 x *= 32/85

4․ Գտե՛ք այն թիվը, որի ՝

5/9 մասը հավասար է 2/3-ի

7/3 մասը հավասար է 125/91-ի

5․ Կատարե՛ք գործողությունները.

10/3 : 15/4 + ( 3/7 + 13/35) x 21/2 =

(25/3 + 7/2 — 16/15) x 3/4 + 8/7 : 3/14=

5th grade

April

Read the text and do the tasks.

The park

Jim had a big brother. His name was Sam. Sam was 11 years old. Jim liked to spend time with his brother. They always had a lot of fun together. Jim wanted to go with Sam to the park.

“Can we go to the park?” said Jim.

“Okay. We can go to the park. But we need to ask Mum,” said Sam.

Jim and Sam went to see Mum.

“Mum, can Sam and I go to the park?” Jim said to Mum.

Mum looked out the window at the blue sky. “I would like to go to the park, too. Let’s see if Dad wants to go to the park, too,” said Mum.

Jim, Sam and Mum went to see Dad.

“Dad, do you want to come to the park with Mum, Sam and me?” Jim said to Dad.

Dad looked out of the window. “Let’s all go to the park!” Dad said. Jim put on his hat, and off they went.

Պատասխանիր հարցերին/Answer the questions.

 1. Who is Jim’s brother? Jim’s brother is Sam
 2. Where did Jim want to go? Jim wanted to go to the park
 3. Who did Jim ask last? Jim asked his father last
 4. Why did Mum and Dad want to go? They saw that the sky was peaceful, “it will not rain.”
 5. What did Jim do at the end? Jim put on his hat
 6. Why do you think Sam said, ‘We need to ask Mum? They wanted to go with their family
 • Կարմիր գույնով նշված նախադասությունները գրիր ապառնի ժամանակով/Write sentences in red in the Future Tense.

Sam was 11 years old.-Sam will 11 years old.

Jim and Sam went to see Mum.-Jim and Sam will to see Mum.

 • Կանաչ գույնով նշված նախադասությունները գրիր ներկա անորոշ ժամանակաձևով/ Write sentences in green in Present Simple Tense

Mum looked out the window at the blue sky.-Does Mum looks out the window at the blue sky.

Jim said to Dad.-Does Jim says to Dad.

 • Կապույտով նշված նախադասությունները գրիր ներկա շարունակական ժամանակաձևով/ Write sentences in blue in Present Continuous Tense. 

Dad looked out of the window.-Dad looking out of the window.

Jim put on his hat.-Jim putting on his hat.

9 0.5

Дом моей мечты🏡🏘

Я очень хочу чтобы у меня был свой дом. Я хочу чтобы в моём доме было два этажа.

Вот дом моей мечты.👇🏽

Я очень сильно люблю кошек. Поэтому когда у меня будет свой дом у меня будет моя кошка которую я назову Маруся.

В моём доме мечты есть бассейн аквариум и.т.д.

Մարտ

Գարունը արթնացավ, որպեսի ծառերը և խոտերը ծաղկեն

Արդնացան, ուրախացան

Այո, ուրախացան, որովհետև բոլոր ծաղիկները քնած էին իսկ հիմա արդնացան

Որ քաղեն <ուտել>

Բալենին նրանց ուրախացրեց, որովհետև ոչմեկ չեր ուզում, որ նրանք վերցնեն նրանց ցորենը

Հարցեր և արաջադրանքներ

 1. Կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ ի՞նչ ընդհանուր հատկություններ և հատկանիշներ կան:

Կան, որ կենդանի օրգանիզմներ են այն ամենը ինչ որ բնություն են, մարդն էլ կենդանի օրգանիզմ է: Կա նաև, որ բոլոր կենդանի օրգանիզմներն էլ  ծնե փոխվում են։

 1. Ինչո՞ւմն է շրջակա միջավայրի հետ կենդանի օրգանիզմների կապը:

Այդ կապն իրագործվում է այնքանով, որ կեն­դանի օրգանիզմը շրջակա միջավայրից ստանում է էներգիա և տարբեր նյութեր:

3․ Ի՞նչ է էկոլոգիան:

Միմյանց և շրջակա միջավայրի հետ կենդանի օրգանիզմների կապն ուսուսնասիրում է էկոլոգիան (հունարեն օյկոս բառր նշանակում է տուն կամ կացարան): Սա ել է համարվում էկոլոգիա👇🏽

Այսինքն <պլաստիկ> <ապակի> <թուղթ>։

Լավ ընկերը

Լինում է, չի լինում մի աղջիկ։ Նրա անունն էր Անի։ Անին շատ էր սիրում ճամփորդել և շրջել երկրից երկիր։ Մի օր Անին գնաց դուրս նրա ընկրների հետ խաղալու։ Նրա ընկերները նույնպես սիրում էին ճամփորդել։ Նրանք որոշեցին այս անգամ գնալ Ամերիկա։ Նրանք Ամերիկա գնացին ինքնաթիռով։ 6 ժամ հետո նրանք հասան Ամերիկա։ Նրանք գնացին ման գալու և տեսան մի դուռ։ Որը շատ գեղեցիկ և ծաղկավոր էր։ Նրանց բնականաբար հետաքրքրեց թե ինչ կա այդ դռան ետևում։ Բայց այդ դռան վրա ինչ-որ բան կար գրած բայց նրանք ուշադրություն չդարձրեցին այդ գրածին։ Բայց այդ դռան վրա գրած էր որ (ԱՅՍՏԵՂԻՑ ԴՈՒՐՍ ԿԳԱ ԱՅՆ ՄԱՐԴԸ ՈՎ ՈՐ ԽԵԼԱՑԻ Է)։ Նրանք արդեն ուզում էին մտնել բայց Անին ուշադրություն դարձրեց այդ դռան վրա գրածին, և ասաց․

-Այնտեղ չի կարելի մտնել։ Բայց իր ընկերները նրան չլսեցին և գնացին։

-Ոչ դու մեզ խաբում ես այստեղ ոչմիբան չկա գրած։ Ասացին նրանք։

Ու այդպես նրանք մտան այդ դռան մեջ և գլորվեցին ինչ-որ տեղ, որտեղ ամենինչը գեղեցիկ և ծաղկավոր էր։ Նրանցից մեկը զարմացավ և ասաց․

-Երեխեք իսկ հիմա ոնց ետ վերադառնանք։

-Մի ձև դուրս կգանք ելի։ Ասաց նրանցին մեկը։

-Չեք ուզում դուրս գալ մենք վաղը պետք է ետ դառնանք մեր քաղաք։

-Հա լավ։ Ասացին նրանք։

-Լավ գնացեք կորեք ես ետ եմ վերադառնում Անիի մոտ։

-Գնա։ Ասացին նրանք և ցրվեցին տարբեր տեղերով։

Ասյան այյսինք այդ աղջիկը գնաց, որ վերադառնա։ Մի քանի ժամ տառապանքից հետո նա հոգնեց և հասկացավ, որ ճար չկա պետք է գնա գտնի իր ընկերներին և նրանք միասին լուծեն այս խնդիրը։ Անին այս ամենը լսում էր վերևից և մտածում էր թե ինչպես օգնի իր ընկերներին։ Նա, որոշեց, որ պետք է գնա և պարան բերի։

-Պարանը հաստատ կոգնի և իմ ընկերները ետ կգան։ Ասաց նա ուրախ և գնաց պարանի ետևից։

5 րոպե հետո նա ետ վերադարձավ պարանը դեռքին։ Նա կանչեց իր ընկերներին բայց առձագանք չկար։ Նա շատ անհանգստացավ և որոշեց որ նա նաև պետք է մի լավ գոռա, որ իր ընկերները նրան լսեն և նա օգնի նրանց։

Մի քանի րոպե հետո Անին սկսեց անհանգստանալ, որովհետև այդքան ժամանակ իր ընկերներից առձագանք չկար։

Մի քանի ժամ հետո արդեն գիշեր էր և նա լսեց իր ընկերների ձայնը։ Փաստորեն Ասյան կարողացավ գտնել իր ընկրենրին և նրանք ասացին։

-Անի արի մեզ օգնիր մենք չենք կարողանում այստեղից դուրս գալ։

Անին ուրախացավ և բարձացրեց իր ընկերներին և նրանք Անիին ասացին․

-Անի կներես, որ մենք քեզ չլսեցինք և միանգամից մտանք այդ դռան մեջ։

Անին իհարկե ներեց իր ընկերներին և նրանք մյուս օրը գնացին իրենց քաղաք։