Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

  • Շարունակում ենք ընթերցել Հովհաննես Թումանյանի  «Թմկաբերդի առումը» (չորրորդից ութերորդ մասերը): Կարողանալ կարդացածը բանավոր մանրամասն ներկայացնել:
  • Գրել քսան հատ այնպիսի անուններ, որոնք նաև հասարակ գոյականներ են, օրինակ՝ աշտարակ-Աշտարակ, նվեր-Նվեր, հասմիկ-Հասմիկ:

նվեր-Նվեր

հասմիկ-Հասմիկ

շուշան-Շուշան

աշտարակ-Աշտարակ

լուսին-Լուսի

լիաննա-Լիաննա

գոհար-Գոհար

մեխակ-Մեխակ

մարգարիտ-Մարգարիտ

արև-Արև

քամի-Քամի

ավագ-Ամագ

վահան-Վահան

աստղ-Աստղ

նունուֆար-Նունուֆար

իշխան-Իշան

սուսան-Սուսան

նարդոս-Նարդոս

վարդ-վարդ

համեստ-Համեստ

Հայկական գորգեր

Գորգ,զարդանախշերով, խավածածկ կամ առանց խավի քառանկյուն գեղարվեստական գործվածք։ Ծառայում է որպես փռոց, ծածկոց, վարագույր, բնակարանը տաքացնելու, զարդարելու ինչպես նաև ձայնակլանման համար։ Գորգերը հիմնականում հյուսում են թելերից։ Հանդիպում են նաև ասեղնագործ և գույնզգույն կտորներից կարված գորգեր։ Գործվածքի գեղարվեստական առանձնահատկությունները որոշվում են դրա մակերեսով (խավով կամ առանց խավի), նյութով (բուրդմետաքսվուշբամբակ), չափսերով, զարդերիզի և կենտրոնական դաշտի փոխհարաբերությամբ, զարդանկարի բնույթով, հորինվածքով և գունային կառուցվածքով[1]։ Գորգի ամենավաղ նմուշը գտնվել է Ալթայի Պազիրիկ կուրգանում և թվագրվում է Ք.ա. 5-րդ դար։ Մի շարք գիտնականներ գտնում են, որ այն ստեղծվել է Հայկական լեռնաշխարհում։

Հայերենում գորգ և կարպետ բառերն օգտագործվում են որպես հոմանիշ բառեր՝ միայն այն տարբերությամբ, որ գորգերն ունենում են թելախավ, իսկ կարպետները՝ ոչ[2]։ Գորգ բառն առաջին անգամ հիշատակվում է Տավուշի Կապտավանք եկեղեցու պատին եղած արձանագրություններից մեկում (1242-1243 թվականներին), իսկ կարպետ բառն առաջին անգամ հիշատակվում է 5-րդ դարի Ավետարանում՝ գրաբարյան «կապերտ» ձևով[3]։

Հայաստանում գորգագործությունը՝ իբրև արհեստ զարգացած է եղել դեռևս վաղնջական ժամանակներից։ Այս մասին են վկայում Արենի 1 քարայրում գտնված գործվածքները, մ. թ. ա. 5-րդ դարի թվագրվող պազիրիկ գորգը, ինչպես նաև հայկական գորգարվեստի մասին մի շարք պատմաբանների կողմից պահպանված հիշատակություններ։ Պատմական Հայաստանում գորգերն ու կարպետները համարվում էին առաջին անհրաժեշտության իրեր։ Դրանք փռում էին հատակին, կախում պատերից և գործածում որպես ծածկոց։ Գրեթե բոլոր բնակավայրերում գործում էին կարպետներ՝ քիլիմներ, ծածկոցներ, վարագույրներ, թամբեր, խուրջիններ, վերմակներ, աղի տոպրակներ, ձիու ծածկոցներ և գորգեր։ Այս արհեստն այնքան սերտ էր կապված առօրյա կյանքի հետ, որ այն իմանալը պարտադիր էր։ Գորգը նաև հայ աղջիկների օժիտի անբաժանելի մասն էր, ուստի վաղ հասակից նրանք սովորում էին այս արհեստն ու գործում իրենց օժիտի գորգերը[4]։

Test

Write in the Past Tense

  • I. heared (hear) a new song on the radio. 
  • I. read (read) three books last week.
  • They. spoke (speak) French to the waitress. 
  • He. understood (understand) during the class, but now he doesn’t understand. 
  • I. forgot (forget) to buy some milk. 
  • She. had (have) a baby in June. 
  • You. lost (lose) your keys last week. 

 Are these               (a       an       the)      pencils you want ?

2.- Whales are           (a     an     the)    biggest animals in           a     an     the    world.

3.- I’ve got           (a     an     the)    dog and two stupid cats.           a     an     The    dog is very old.

4.- I saw           (a     an     the)    insect flying in my room.           a     an     The    insect was           (a     an     the)    mosquito.

5.- Europe is           (a     an     the)    continent and Mallorca is           a     an     the    island.

6.- For breakfast I had           (a     an     the)    egg and           a     an     the    toast.           (a     an     The)   egg was very tasty.

7.- This is           a     an     the    ugly house. I think it is           a     an     the    ugliest house in Spain.

8.-           a     an     The    word ‘water’ is           a     an     the    uncountable noun.

9.- Please, don’t tell me           a     an     the    story of your life !

10.- My mother is           a     an     the    nurse and my father is           a     an     the    English teacher.

Plurals (Irregular)

Type the plurals in the boxes for the words below.

1.manmen
2.childchildren
3.toothteeth
4.womanwomen
5.fishfish
6.footfeet
7.personpeople
8.sheepsheep
9.mousemice