Մայրենի, 6-րդ դասարան, 29.11.2022

  1.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բ, պ կամ փ։ 
    • Գաբրիել, սփրթնել, սպրդել, դարպաս, դարբին, շամփուր, երբ, իբրև, խաբել, խարխաբել, Հակոբ, համբերել, ջրարբի, համբույր, փրփուր, հապճեպ, հափշտակել, հարբել, նուրբ, շաբաթ, որբ, Սերոբ, ապշել, սուրբ, սրբել, հղբանալ, ուրբաթ, Քերոբ, թփրտալ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։ 
  2. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով գ, կ կամ ք։
    • Անկամ, ավագ, կողպեկ, գոք, երգ, զուգել, թագավոր, վարագել, թարգմանել, կարագ, կարգ, հագնել, հանքափոր, հոգնել, հոգի, հոգնակի, ձագ, ձիգ, տարերգ, ճիգ, ճրագ, մարագ, մարգարե, մարգարիտ, փեղկ, տրտմաշուք, փողկ, նորոգել, շոգ, ոգի, բազրիք, պատարագ, պարգև, սուք, արտասուք, փակցնել, թաքցնել, ուրագ, օգնել, Օքսեն, վարուցանք, քսուք, օգուտ։

Պարապմունք 45

ա) -6-(-3)=-9

բ) 9-(+13)=-26

գ) 17-(+24)=-41

դ) -13-(-19)=+32 կամ 32

ե) 13-(-27)=+40 կամ 40

զ) -15-(+10)=-25

ա) 6-8=6+(-8)=-(8-6)=-2

բ) 4-10=4+(-10)=-(10-4)=-6

գ) 5-20=5+(-20)=-(20-5)=-15

դ) 6-11=6+(-11)=-(11-6)=-5

ե) 8-13=8+(-13)=-(13-8)=-5

զ) 8-24=8+(-24)=-(24-8)=-16

է) 24-48=24+(-48)=-(48-24)=-24

ը) 35-47=35+(-47)=-(47-35)=-12

թ) 64-71=64+(-71)=-(71-64)=-7

ժ) 91-119=91+(-119)=-(119-91)=-28

ի) 62-89=62+(-89)=-(89-62)=-27

լ) 67-105=67+(-105)=-(105-67)=-38

ա) -4-8=-4+(-8)=-(4+8)=-12

բ) -5-2=-5+(-2)=-(5+2)=-7

գ) -8-14=-8+(-14)=-(8+14)=-22

դ) -10-10=-10+(-10)=-(10+10)=-20

ե) -20-60=-20+(-60)=-(20+60)=-80

զ) -11-23=-11+(-23)=-(11+23)=-34

է) -28-17=-28+(-17)=-(28+17)=-45

ը) -5-91=-5+(-91)=-(5+91)=-96

թ) -92-18=-92+(-18)=-(92+18)=-110

ժ) -240-14=-240+(-14)=-(240+14)=254

ի) -50-105=-50+(-105)=-(50+105)=-155

լ) -200-400=-200+(-400)=-(200+400)=-600

ա) -5-2=-7

բ) -1-3=-4

գ) -15-12=-27

դ) -6-14=-20

ե) -100-200=-300

զ) -30-600=-630

ա) -2-(-2)=-2+2=0

բ) -3-(-4)=-3+4=1

գ) -5-(-2)=-5+2=-3

դ) -8-(-6)=-8+6=-2

ե) 10-(-5)=10+5=15

զ) 0-(-9)=0+9=9

ա) -824-(-642)=-824+642=-(824-642)=-182

բ) -498-(-402)=-498+402=-(498-402)=-96

գ) -864-(-164)=-864+164=-(864-164)=-700

դ) -1240-(-200)=-1240+200=-(1240-200)=-1040

ե) -1000-(2500)=-1000+2500=-(1000-2500)=-1500

զ) 80-(-1800)=80+1800=1880