Ամբողջ թվերի համեմատումը Պարապմունք 40

Թեմա՝ Ամբողջ թվերի համեմատումը

Երկու ամբողջ թվերից մեծ է այն թիվը, որն ամբողջ թվերի շարքում մյուսից աջ է։
Օրինակ՝
1 > −1,
− 2 > −6,
0 > −5,
−10 < 2,
որովհետև ամբողջ թվերի շարքում 1-ը −1-ից աջ է, իսկ −2-ը −6-ից աջ է և այլն:
Ամբողջ թվերի համեմատման կանոնից հետևում է, որ ցանկացած դրական թիվ մեծ է 0-­ից, ցանկացած բացասական թիվ փոքր է 0-­ից։
Ցանկացած դրական թիվ մեծ է ցանկացած բացասական թվից։


Օրվա աշխատանքը՝
1.Համեմատե՛ք թվերը
ա) 5 > 0,
բ) −5 < 0,
գ) 7 > 0,
դ) −7 < 0,
ե) 8 > −7,
զ) −3 < 100: 

2.Համեմատե՛ք թվերը 
ա) −9 < −6,
բ) −3 > −20,
գ) −7 > −15,
դ) −25 < −1,
ե) −20 < 0,
զ) 0 > −40,
է) −8 < 13,
ը) 128 > −300,
թ) −5 > −6:

3. Համեմատե՛ք թվերը
ա) 728 < 800,
բ) −296 < 1,
գ) −999 < 2,
դ) 0 >−500,
ե) 725 > 0,
զ) −600 < −5,
է) −856 < −100,
ը) −51 > −510,
թ) 326 > 32: 

4. Թվերը գրե՛ք աճման կարգով 

ա) 400, −400, 0, 236, −528, 

-528, -400, 0, 236, 400․

բ) 752, 0, −35, −257, 432:

-257, -35, 0, 432, 752․ 


5. Թվերը գրե՛ք նվազման կարգով

 ա) − 250, 367, 0, − 8, 12, −400, 

367, 12, 0, -8, -250, -400․

բ) −790, 790, 0, −9, −12, 425: 

790, 425, 0, -9, -12, -790․

6. Գտե՛ք տարբերությունը

 ա) |+5| − |−5|,=0

բ) |−5| − |+5|, =0

գ) |+3| − |−3|, =0

դ) |−3| − |+3|։=0

7.Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.

ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական

8. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) –4 < -3 < 0,
բ) –1 < 0 < 1,
գ) 1 > 0 > –2,

դ) –7< -5 < –3,
ե) 8 > 6 > –1,
զ) –30 > -25 > –40,

է) –19 < -16 < –14,
ը) –4 > -3 > –6,
թ) –100 > -55 > –102։

9. Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է գտնվում տրված թիվը.

ա) 8 9 10,
բ) 0 1 2,

 գ) -8 –7 -6,
դ) -201 –200 -199,

ե) -1 0 1,
զ) -3 –2 -1:

10. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝

ա) 4-ից,-(3, 2, 1, -1, -2, -3, -4.)

բ) 6-ից,-(5, 4, 3, 2, 1, -1, -2.)

գ) –5-ից,-(-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3.)

դ)- 31-ից:-(-30, -29, -28, -27, -26, -25, -24.)