01.02.2022

1 Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․ 

9,15,27, 81, 120

9:3.

15:3,5.

27:3.

81:3.

120:2,3,5.

2 Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․ 

92, 108, 625, 1024, 704, 888

92|2

46|2

23|23

(1)

(92=2x2x23)

108|2

54|2

27|3

9|3

3|3

(1)

(108=2x2x3x3x3)

625|5

125|5

25|5

5|5

(1)

(625=5x5x5x5)

1024|2

512|2

256|2

128|2

64|2

32|2

16|2

8|2

4|2

2|2

(1)

(1024=2x2x2x2x2x2x2x2x2x2)

704|2

352|2

176|2

88|2

44|2

22|2

11|11

(1)

(704=2x2x2x2x2x2x11)

888|2

444|2

222|2

111|3

37|37

(1)

(888=2x2x2x3x37)

3․ Մի թվի պարզ բաժանարարներն են 2-ը, 5-ը և 7-ը։ Գտե՛ք այդ թիվը եթե հայտնի է, որ այն 125-ից մեծ չէ։ Լուծում։ 1) 2x5x7=70

Պատ․՝ (70)

4 Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․ 

18 և 24=2 և 3

18|2 24|2

9|3 12|2

3|3 6|2

(1) 3|3

(1)

25 և 15=5 և 5

25|5 15|5

5|5 5|5

(1) (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s