THE WISHING TREE

wishing tree One day, a traveller was passing through a desert. After walking for a few miles, he felt tired, hungry and thirsty. “How I wish I could rest for a while under a tree!” he thought.

Suddenly, he saw a tree in front of him! He was surprised as he was in a desert, and just a few seconds ago there was no trace of even a bush. But, at the same time, he felt glad that he had a place to rest for a while. As the traveller sat under the tree, he thought, “How I wish I had water to drink!”

Just then he found a tumbler full of cold water kept on a stone in front of him. “Ah!” said the surprised traveller, and guzzled the water.

After a few minutes, the traveller thought, “How I wish I had something to eat!” In an instant, a variety of delicious food appeared before him. The traveller ate as much as he could.

All that food made him wish for a bed and he got one too! Stretching himself comfortably off the soft mattress, the traveller thought,” I wish I had someone to massage my feet.”

Instantly, a young woman appeared and started massaging his feet and legs. Tired as he was, the traveller soon fell fast asleep. Actually, he was under the shade of ‘Kalpa Vriksha’, a magical tree. Whoever was under it could have whatever he wished for!

After a long nap when the traveller woke up, he saw the woman still sitting beside his feet. Now the traveller began to think,” I am sure this is a magical part of the desert. Otherwise, how can things appear out of nowhere?” He wondered,” Could there be a demon around too?”

Suddenly, a demon appeared. The traveller was filled with fear! “A… A… Are you going to eat me up?” he asked the demon. “Yes! Get ready!” replied the demon, pouncing on the traveller. The frightened traveller took to his heels and ran away, thinking, “How I wish this demon disappears!”

Suddenly, when he turned around, there was no demon. “What is all this?” thought the traveller, puzzled. “Was this all a dream? Perhaps, the Almighty grants us all our thoughts in the desert. I must be careful of what I think!” thought the traveller and went on his way.

Անծանոթ բառեր

passing through-միջով անցնել

desert-անապատ

bush -թուփ

tumbler- շրջվել, նկատել

guzzle-ագահությամբ ուտել, լակել

In an instant- մի ակնթարթում

Stretch -ձգվել

Instantly-անմիջապես

shade-ստվեր

nap-նիրհ

Otherwise -հակառակ դեպքում, այլապես

disappear-անհետանալ

Almighty-ամենակարող

grant- նվեր

 • Դուրս գրել անծանոթ բառերը:

Trace-հետք, mile-մղոն, instant-ակնթարթ, variety-բազմազանություն, delicious-համեղ, reply-պատասխանել, pounce-ցատկել, frightened-վախեցած, puzzled-զարմացած։

 • Գտնել կարմիրով նշված բառերի հոմանիշները՝ beautiful-pretty

Wish-want

Stone-rock

Variety-many

Delicious-tasty

Much-a lot of

Reply-answer

 • Գտնել կապույտով նշված բառերի հականիշները՝ happy-sad

Under-on

In front of-behind of

Sit-stand

Find-lose

Cold-warm

After-before

All-nothing

Young-old

Appear-disappear

Soon-late

Asleep-awaken

Begin-finish

Demon-angel

 • Գրեք պատում հետևյալ վերնագրով՝ <<If I had a magic stick>> <<Եթե կախարդական փայտիկ ունենայի>>

If I had a magic stick

If I had a magic stick I would travel to different countries every weekend. First of all I would travel to America, as my aunt lives there and I have never seen an ocean. Then I would buy beautiful presents for my mother every day. I would build a big house with a beautiful green garden in front of it and would live there with my family. If I had a magic stick I would do many other things too, for example I would make people in Armenia kinder and happier and would bring peace to my country.

Adjective /Ածականներ/& Adverb Մակբայեր/

Ածականները գործածում ենք գոյականների և դերանունների հետ․ Ածականները գրում ենք գոյականներից կամ դերանուններից առաջ։

 • I have a black cat.
 • He dropped the hot plate.

Մակբայները գործածում ենք բայերի հետ, նկարագրում ենք բայերին՝

 • She sang loudly.
 • He speaks slowly.

Մակբայը կազմվում է ածականին ավելացնելով –ly- մասնիկը՝

Bad-badly, sad-sadly

Մակբայների համեմատական և գերադրական աստիճանները կազմում ենք օգտագործելով more և most

 • She sang more loudly than her friend.
 • She sang most loudly in the class.

Օրինակներ՝

 • Careful զգույշ (ածական): He is always careful.
 • Carefully (մակբայ): She put the glasses down carefully.
 • Quiet հանգիստ(ածական): This is a quiet room.
 • Quietly (մակբայ): She spoke quietly.
 • Bad վատ (ածական): This coffee is bad!
 • Badly (մակբայ): He sings badly!

Եթե ածականը վերջանում է  ‘y’, ապա ‘y’ դառնում է ‘i’ and այնուհետ ավելացնում ենք  ‘ly’. Եթե ածականը վերջանում է ‘le’, ‘e’ սղվում է, և ավելանում է ‘y’.

 • Happy ուրախ (ածական): She looks very happy.
 • Happily մակբայ): He sang happily.
 • Gentle նուրբ (ածական): It’s a gentle cat.
 • Gently (մակբայ): He stroked the cat gently.

Կան բացառություններ՝

 • Fast արագ (ածական): That’s a fast car.
 • Fast (մակբայ): She walks fast.
 • Early շուտ (adjective- ածական): She was early for the meeting.
 • Early (adverb-մակբայ): He arrived early.
 • Late ուշ (adjective): He is always late!
 • Late (adverb): He got up late this morning (‘lately’ is also an adverb but means ‘recently’).
 • Good լավ (adjective): That is a good book.
 • Well (adverb): She did well on the exam (‘well’ can also be an adjective; see below).
 • Hard դժվար (adjective): Maths is hard!
 • Hard (adverb): She tried hard (‘hardly’ is also an adverb, but means ‘almost none’; see below).

Կարդա և համեմատիր՝

She is a slow reader.            She reads slowly.

He is a quick runner.          He runs quickly.

She is a bad cook.                   She cooks badly.

He is a good footballer.       He plays football well.

Լրացրեք some or any վարժ: 1վարժ: 2

1.

Լրացրեք ածական/ adjective/ կամ մակբայ/ adverb/` վարժ: 1, վարժ:

1.

2.