Homework

Where is my ticket?

An old writer who is very popular in England is traveling by train. When the ticket-inspector comes and asks him for his ticket, the old writer begins to look for it in his pockets, in his bag and suitcase but cannot find it.

” I can wait,” the ticket-inspector says, who knows the writer very well. “I can come again at the next station. “but at the next station, it is just the same. The old writer can not find the ticket.

“That’s all right,” the ticket-inspector says. “That’s all right”.

“Oh, but I must find my ticket,” says the man. “I want to know where I am going to.”

Անծանոթ բառեր

ticket- տոմս

popular-հայտնի

ticket-inspector-տոմսավաճառ

pocket-գրպան

suitcase-ճամպրուկ

next station-հաջորդ կանգառ

Տեղադրեք a, an, the որտեղ անհրաժեշտ է։

It was a nice place with green trees near the river.  The boys are playing football in the yard. They spoke much about modern literature and art. I have an idea of going for a walk as far as the station. Shall we go to London by train or by bus.

Գրիր փոքրիկ պատում օգտագործելով այս բառերը, վերնագրում եք ձեր պատումը:

boat-նավակ, journey-ճանապարհորդություն, զբոսանք, hiking-արշավել, քայլել, to go in far-հեռու գնալ, to travel-ճանապարհորդել, team-խումբ, to see off-ուղեկցել,  plane-ինքնաթիռ, passenger-ուղևոր, to agree-համաձայնվել, airport-օդանավակայան, trip-ճամփորդություն, to try on-փորձարկել, to fly-թռնել, heavy-ծանր, carriage-վագոն, port-նավահանգիստ,  leave-մեկնել, catch-բռնել, comfortable-հարմարավետ, possible-հնարավոր, seat-նստատեղ, suitcase-ճամպրուկ, ticket-տոմս, station-կայարան, կայան train-գնացք, railway-երկաթուղի

My holidays

Last summer we decided to spend our holidays traveling to different cities. We wanted to see as many places as possible in two weeks. So we started our journey with my mother and brother. We bought tickets, took our suitcase and caught a taxi to the airport. We wanted to leave for Moscow to visit my eldest brother, who lives there. It was comfortable to fly by plane. We spent a few days in Moscow, then we left for St.Petersburg by train. There were a lot of passengers at the railway station and we even met my cousin there. He agreed to join us and took a seat next to us, so we spent a good time in the carriage as it was fun to travel with a big team. We decided to try on other trips together when we are back in Armenia, for example to go hiking. We enjoyed our holidays very much.        

Նախադասությունները գրեք անցյալ, ներկա շարունակական, ապառնի ժամանակաձևերով:

1. They go to the cinema every Sunday.

Անցյալ-They went to the cinema every Sunday.

Ներկա շարունակական-They are going to the cinema.

Ապառնի-They will go to the cinema every Sunday.

2. She eats ice-cream in summer.

Անցյալ-She ate ice-cream in summer.

Ներկա շարունակական-She is eating ice-cream.

Ապառնի-She will eat ice-cream in summer.

3. The boys play football in the yard.

Անցյալ-The boys played football in the yard.

Ներկա շարունակական-The boys are playing football in the yard.

Ապառնի-The boys will play football in the yard.

4. The children have got five lessons at school.

Անցյալ-The children had got five lessons at school.

Ներկա շարունակական-ներկա շարունակական չունի։

Ապառնի-The children will have got  five lessons at school.

5. Jane usually goes to bed at 10 o’clock.

Անցյալ-Jane usually went to bed at 10 o’clock.

Ներկա շարունակական-Jane is usually going to bed at 10 o’clock.

Ապառնի-Jane will usually go to bed at 10 o’clock.

Going to a show

-Hello, Sara let’s go to the movie or to the show

-Hello, Ok. I like movies and shows. What do you suggest?

-I know that there is a drama in the cinema.

-Oh, no, It must be pretty boring. Let’s go to the theater, there is a wonderful musical. The actress is very attractive.

-Ok. Let’s go.

-Hello, can we have two tickets?

-Yes, of course, here you are.

-How much I must pay for the tickets?

-10$

-Thank you.

-Sorry we can’t find our seats, can you show us?

-Yes, here are your places` 12,13.

-Thank you.

-I like this musical. It is so amazing.

-I agree. Now after having a wonderful time here, why don’t we go to some cozy, quiet place?

-I would like to.

-Ok, let’s go.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s