The useful dragon

Once upon a time there lived a dragon whose name was Komodo.He could breathe fire. And all the people who lived
nearby were afraid of him. Whenever they heard him coming they ran away and hid. They could always hear him because Komodo had six feet, and wore three pairs of shoes at a t i m e and every shoe creaked. So wherever Komodo went the people were
sure to know. One day he met a little girl who w asn’t a bit afraid of him.
“Why are you so fierce?” she said. “Why do you breathe fire when you see anyone coming?”
“Well,” said Komodo, “ mmm I don’t know”
I never really thought about it. Shall I stop being fierce?”
“Yes, please,” said the little girl, whose name was Susie. “All right,” said Komodo, “ I’ll try.”
They said good-bye to each other, and Susie went home. By then it was beginning to get dark and Susie found that everyone was in an awful state, because the lamplighter, whose name was Charlie, had n ’t lit any of the street lamps. He was still in bed. He had stayed o u t so late after lighting the la m p s the night before that he was still tired.
So he just stayed in bed and had a lovely sleepAnd ate bread and butter under the bedclothes. The Mayor, whose name was William, was furious. What was to be done about the lamps? Then Susie had an idea. She ran all the way to Komodo’s cave and took him to the town and then all round the streets, and he breathed fire on each lamp and lit it.
How the people cheered! They were not afraid of the dragon any more. They could see he was a friendly beast.
And after that Komodo came and lit the lamps every year
when Charlie went on his holiday.

Անծանոթ բառեր

breathe-շնչել

nearby-մոտակա, մոտիկ

Whenever-ամեն անգամ որ, երբ էլ

creak-ճռռոց

fierce-դաժան

try-փորձլ

stay-մնալ

furious-կատաղած, վրդովված

cave-քարանձավ

cheer-ուրախանալ

beast-հրեշ, գազան

lit-վառել

  1. Տեքստի ածականները փոխեք իրենց հականիշներով և ստացեք նոր տեքստ:

fierce-calm

awful-wonderful

tired-lively

lovely -ugly

furious-calm

friendly-hostile

2. Տեքստի կարմիրով գրված նախադասությունները դարձրեք ներկա, իսկ կապույտով նախադասությունները՝ ներկա շարունակական:

He could breathe fire.

He can breathe fire.

He met a little girl who wasn’t a bit afraid of him.

He meet a little girl who is n’t a bit afraid of him.

They said good-bye to each other, and Susie went home. 

They say good-bye to each other, and Susie goes home. 

By then it was beginning to get dark and Susie found that everyone was in an awful state.

By then it is beginning to get dark and Susie find that everyone is in an awful state.

He just stayed in bed and had a lovely sleep.

He is just staying in bed and having a lovely sleep

And ate bread and butter under the bedclothes.

And eating bread and butter under the bedclothes.

She ran all the way to Komodo’s cave and took him to the town and then all round the streets.

She is running all the way to Komodo’s cave and taking him to the town and then all round the streets.

Komodo came and lit the lamps every year when Charlie went on his holiday.

Komodo is coming and lighting the lamps every year when Charlie went on his holiday.

Տեքստից դուրս գրեք ածականները` good, nice

Fierceawfultiredlovelyfuriousfriendly.

Տեքստից դուրս գրեք բայերը՝ ներկա-անցյալ` can-could, go-went

Was, lived, could, breathe, afraid, heard, ran, coming, hid, could, hear, wore, creaked, went, were, know, met, wasn’t, are, said,  breathe, see, don’t, thought, stop, being, try, get, found, hadn’t, lit, lighting, stayed, had, ate, done, took, cheered, came

Տեքստից դուրս գրեք գոյականները՝ table, dog, book

Dragon, name, Komodo, he, fire, people, they, feet, pairs, shoes, day, girl, you, she, anyone, I, it, Susie, all, each, other, home, everyone, state, lamplighter, Charlie, street, lamp, bed, bread, butter, bedclothes, Mayor, William, what, idea, way, cave, town, streets, lamp, beast, year, holiday.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s