Geogebra

Ուղղանկյան կողմերից մեկը 16 սմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է: Գտեք ուղղանկյան պարագիծը:
Լուծում։ 16×3=48

P=16×2+48×2=128

Գծե՛ք AB հատված և նշե՛ք որևէ 3 կետ, որոնք գտնվում են այդ հատվածի վրա, և որևե 4 կետ, որոնք այդ հատվածի վրա չեն գտնվում:

Տնից դպրոց հեռավորությունը 370 մ է, իսկ տնից մարզադաշտ հեռավորությունը` 1240 մ: Տնից դպրոց հեռավորությունը քանի՞ մետրով է փոքր տնից մարզադաշտ հեռավորությունից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s