Homework

Անծանոթ բառեր

Spring-գարուն

Month-ամիս

National holiday-ազգային տոն

 Send- ուղարկել

Greeting cards- շնորհավորական բացիկներ

Shamrock-երեքնուկ

Plant- բույս

Leaves- տերևներ

Emblem- խորհրդանիշ

Day off- հանդստյան օր

Present-նվեր

Second-երկրորդ

Celebrate- տոնել, նշել

Religious festival- կրոնական ծես, փառատոն

Sweet- քաղցրավենիք

Fool- հիմար

Joke- կատակ

Relatives- հարազատներ

Տեքստի հետևյալ նախադասությունները գրեք ապառնի ժամանակով:

 1. On Easter Sunday children will get chocolate Easter eggs and rabbits.
 2. On that day they will visit their mothers.
 3. People will send greeting cards.
 4. They will celebrate it as a start os spring. 
 5. Pupils will go back to school after Easter. 
 6. They will play jokes and tricks on their friends. 

Տեքստի հետևյալ նախադասությունները գրեք անցյալ ժամանակով:

 1. It is a national emblem. It was a national emblem.
 2. You can buy chocolate Easter eggs. You could buy chocolate Easter eggs.
 3. They celebrate it as a start os spring. They celebrated it as a start os spring. 
 4. Pupils go back to school after Easter. Pupils went back to school after Easter.
 5. They play jokes and tricks on their friends. They played jokes and tricks on their friends.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s