Թվաբանական Միջին

Պարապմունք 70.
Նախագիծ։
Նախագծի իրականացման  ընթացքը։
Սովորողը իր բլոգում նոր գրություն է բացոմ, վենագիրը գրում  է՝
Թվաբանական միջին։
Բացում է միջին դպրոցի էլ․ մատյանների էջը, գտնում է մատյանից իր անուն, ազգանունը, կազմում է գնահատանիշերի աղյուսակ, տես ստորև նկարը, որտեղ  դուրս է գրում  առաջին ուսումնական շրջանում իր ստացած  ամսական գնահատանիշերը բոլոր առարկաներից, հաշվում է առաջին ուսումնական շրջանում  բոլոր առարկաների գնահատանշերի թվաբանական միջինը, ստացած արդյունքը  համեմատում է  էլ․մատյանում դրված ամփոփ գնահատինիշի հետ։ Տարաձայնությունների դեպքում անհրաժեշտության դեպքում գրում է համապատասխան դասավանդողին, արտահատում է իր բողոքը կամ գոհունակությունը։ Կարծիքը գրում է աղյուսակի վերոջմ։

Առարկասեպտեմբեր/գնահականհոկտեմբեր/գնահատաննոյեմբերգնահատականդեկտեմբեր/գնահատականմիջին թվաբանական
Մաթեմ87887,75=8
Մայրենի66666
Պատմություն89888,25=8
Բնագիտություն78787,5=7
Ռուսերեն88877,75-8