Պարապմունք 58.

Թեմա՝ Ռացիոնալ թվերի համեմատումը
Սահմանում։ Երկու ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որը կոորդինատային ուղղի վրա գտնվում է ավելի աջ։

1. Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը. 
ա) -3.½  < 3.1/2 
բ) 24.¾  =   24.¾,
գ) 0  >  -12.5/9
  դ) 0 <  + 156. 1/7

2.Իրար հավասա՞ր են արդյոք կոտորակները

ա) 7/11 = -7/11

բ) – 31/60 = 31/-60

գ) 5/3 և -5/3 հավասար չէ

դ) -7/3 = -7/3

ե) 4/9 = -4/-9

զ) -15/4 = 15/-4

3. Աճման կարգով գրե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.
-31.⅕,    -124.½,   0,   23,   -18,   -19.½,  101,   -46.⅞

-124.1/2, -46.7/8, -31.1/5, -19.1/2, -18, 0, 23, 101 

4. Նվազման կարգով գրե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

-31.⅕,    -124.½,   0,   23,   -18,   -19.½,  101,   -46.⅞
101,23, 0, -18, -19.1/2, -31.1/5, -46.7/8, 124.1/2

5. Գրե՛ք որևէ ամբողջ թիվ, որ կոորդինատային ուղղի վրա գտնվում է հետևյալ թվերի միջև․

ա) -3 4/9 1 3/5 +2 1/2

բ) -6 1/4 -3 4/9 0

գ) 0 +6 1/5 +8 3/10

դ) -9 16/21 -4 2/9 -2 14/27

ե) -20 1/5 -5 4/9 7 3/8

զ) +8 18/25  +10 5/9 18 1/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s