Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

մթնշաղին-Մութնուլույս, արշալույսի կամ վերջալույսի աղջամուղջ: 

գիտակ-Գիտեցող, իմացող:

ռազմատենչ-Պատերազմ տենչացող:

հետեւեց-հետևել:

ճանկել-Ճանկերով պատռել, ճանկռել:

անզգայացած-երբ մարդնոչմիբան չի զգում:

անժամանակ-Ժամանակից առաջ, վաղաժամ:

անհուսությունից-Անհույս լինելը:

Ընդգծված դարձվածքները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով: մթնշաղ-Աղջամուղջ, վերջալույս, իրիկնաշաղ, մթնաշաղ, մթնալույս, մթնաթաթախ, մթնշող, (հնց.) աղտամուղտ, վերջնաշաղ, լրթնատեսիլ, (բրբ.) ժանգառք, մռւթուլուս, ճրագվառոց: գիտակ-Տեղյակ, իրազեկ, ծանոթ, լավատեղյակ, քաջատեղյակ, քաջածանոթ, լավիմաց, քաջիմաց, ներհուն, ներկուռ, բանիմաց, բանիբուն, հմուտ, գիտուն: ռազմատենչ-  Ռազմամոլ: ճանկել-Հափշտակել, յուրացնել, խլել, զավթել: անզգայացած-  Զգայազրկում, զգայազրկություն: անժամանակ- Անժամ, տարաժամ, տարադեպ, ապաժամ, անպատեհ: անհուսություն-Հուսահատություն, ճարահատություն, հուսալքություն, հուսազրկություն, անբարեհուսություն:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s