Ամբողջ թվերի համեմատումը Պարապմունք 40

Թեմա՝ Ամբողջ թվերի համեմատումը

Երկու ամբողջ թվերից մեծ է այն թիվը, որն ամբողջ թվերի շարքում մյուսից աջ է։
Օրինակ՝
1 > −1,
− 2 > −6,
0 > −5,
−10 < 2,
որովհետև ամբողջ թվերի շարքում 1-ը −1-ից աջ է, իսկ −2-ը −6-ից աջ է և այլն:
Ամբողջ թվերի համեմատման կանոնից հետևում է, որ ցանկացած դրական թիվ մեծ է 0-­ից, ցանկացած բացասական թիվ փոքր է 0-­ից։
Ցանկացած դրական թիվ մեծ է ցանկացած բացասական թվից։


Օրվա աշխատանքը՝
1.Համեմատե՛ք թվերը
ա) 5 > 0,
բ) −5 < 0,
գ) 7 > 0,
դ) −7 < 0,
ե) 8 > −7,
զ) −3 < 100: 

2.Համեմատե՛ք թվերը 
ա) −9 < −6,
բ) −3 > −20,
գ) −7 > −15,
դ) −25 < −1,
ե) −20 < 0,
զ) 0 > −40,
է) −8 < 13,
ը) 128 > −300,
թ) −5 > −6:

3. Համեմատե՛ք թվերը
ա) 728 < 800,
բ) −296 < 1,
գ) −999 < 2,
դ) 0 >−500,
ե) 725 > 0,
զ) −600 < −5,
է) −856 < −100,
ը) −51 > −510,
թ) 326 > 32: 

4. Թվերը գրե՛ք աճման կարգով 

ա) 400, −400, 0, 236, −528, 

-528, -400, 0, 236, 400․

բ) 752, 0, −35, −257, 432:

-257, -35, 0, 432, 752․ 


5. Թվերը գրե՛ք նվազման կարգով

 ա) − 250, 367, 0, − 8, 12, −400, 

367, 12, 0, -8, -250, -400․

բ) −790, 790, 0, −9, −12, 425: 

790, 425, 0, -9, -12, -790․

6. Գտե՛ք տարբերությունը

 ա) |+5| − |−5|,=0

բ) |−5| − |+5|, =0

գ) |+3| − |−3|, =0

դ) |−3| − |+3|։=0

7.Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.

ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական

8. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) –4 < -3 < 0,
բ) –1 < 0 < 1,
գ) 1 > 0 > –2,

դ) –7< -5 < –3,
ե) 8 > 6 > –1,
զ) –30 > -25 > –40,

է) –19 < -16 < –14,
ը) –4 > -3 > –6,
թ) –100 > -55 > –102։

9. Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է գտնվում տրված թիվը.

ա) 8 9 10,
բ) 0 1 2,

 գ) -8 –7 -6,
դ) -201 –200 -199,

ե) -1 0 1,
զ) -3 –2 -1:

10. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝

ա) 4-ից,-(3, 2, 1, -1, -2, -3, -4.)

բ) 6-ից,-(5, 4, 3, 2, 1, -1, -2.)

գ) –5-ից,-(-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3.)

դ)- 31-ից:-(-30, -29, -28, -27, -26, -25, -24.)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s