Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն․ Հայոց լեզվի գրքից կատարի՛ր  հետևյալ առաջադրանքները՝ 243, 244, 245, 246, 247։

Ա

Ամպ-ամպել

Ծաղիկ-ծաղկել

Վար-վարել

Կար-կարել

Երգ-երգել

Ժողով-ժողովել

Օճառ-օճառոտվել

Բ

Գող-գողանալ

Վախ-վախենալ

Քար-քարանալ

Մահ-մահանալ

Մանուկ-մանկանալ

Էջ-իջնել

Մայր-մայրանալ

Գեղեցիկ-գեղեցկանալ

Հպարտ-հպարտանալ

Տգեղ-տգեղանալ

Մեծ-մեծանալ

Փոքր-փոքրանալ

Չար-չարանալ

Չոր-չորանալ

Թարմ-թարմանալ

Խոնավ-խոնավանալ

Սև-սևանալ

Բարձր-բարձրանալ

Մանր-մանրանալ

Ճերմակ-ճերմանալ

Ծանր-ծանրանալ

Բը՛զզ-բզզոց-բզզալ

Դը՛ռռ-դռռոց-դռռալ

Չրը՛խկ-չրխկոց-չրխկալ

Խը՛շշ-խշշոց-խշշալ

Ծիվ-ծիվ-ծվոց-ծվալ

Տը՛զզ-տզզոց-տզզալ

Կը՛ռռ-կռռոց-կռռալ

Թը՛խկ-թխկոց-թխկալ

Մը՛ռռ-մռռոց-մռռալ

Երրորդ-բայ չի դառնում

Ուշ-ուշանալ

Շտապ-շտապել

Մոտ-մոտենալ

Մերձ-մերձանալ

Հեռու-հեռանալ

Դանդաղ-դանդաղել

Հաճախ-հաճախել

Կրկին-կրկնել

Նստ-նստել

Սահ-սահել

Վազ-վազել

Կարդ-կարդալ

Խաղ-խաղալ

Տես-տեսնել

Հաս-հասնել

Հագ-հագնել

Փախ-փախնել

Սառ-սառել, սառչել

Թիռ-թռչել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s