Հայոց լեզու 228 229 230

Երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ինսուն։

Ա․ շարքը միասին գրվող թվեր են իսկ

Բ․ շարքը հարադիր

Որոհետև 1-99 թվերը գրվում են միասին իսկ մյուսները առանձին։

Վաթսունհինգ, քառասունութ, հարյուր յոթ, ինսուներեք , վեց հազար ութսունյոթ, չորս հազար երեք հարյուր քսանմեկ, յոթ հարյուր ութսունվեց։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s