A bigger hand is better!

Կարդա տեքստը, դուրս գրիր անծանոթ բառերը և կատարիր առաջադրանքերը։

Անծանոթ բառեր

Handful-բուռ

Cherry-բալ

  1. Կանաչ գունով նշված նախադասությունները դարձրու հարցական և ժխտական:

One day a woman went shopping to the market with her small son.

Հարցական-Did one day a woman go shopping to the market with her small son?

Ժխտական-One day a woman didn’t go shopping to the market with her small son.

The man liked the small boy․

Հարցական-Did the man like the small boy?

Ժխտական-The man didn’t like the small boy.

The boy went up to the box of cherries.

Հարցական-Did the boy go up to the box of cherries?

Ժխտական-The boy didn’t go up to the box of cherries.

The man took a big handful of cherries and gave them to the boy.

Հարցական-Did the man take a big handful of cherries and give them to the boy?

Ժխտական-The man didn’t take a big handful of cherries and give them to the boy

2. Գրիր հետևյալ ածականների համեմատության աստիճանները /bad, big, comfortable, happy, fat, wonderful, interesting/

Օրինակ.՝ small-smaller-the smallest

                   good-better-the best

                   beautiful-more beautiful-the most beautiful

Bad-worse-the worst

Big-bigger-the biggest

Comfortable-more comfortable-the most comfortable

Happy-happier-the happiest

Fat-fatter-the fattest

Wonderful-more wonderful-the most wonderful

Interesting-more interesting-the most interesting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s