Լեզվական աշխատանք

Ամպոտ-ամպ-ոտ։

Քարոտ-քար-ոտ։

Օդային-օդ-ային։

Անշնորհք-ան-շնորհ-ք։

Դժգոհ-դժ-գոհ։

Հեռավոր-հե-ռա-վոր։

Բարություն-բա-ր-ություն։

Զրավոր-զ-րա-վոր։

Անորոշ-ան-որոշ։

Տհաճ-տ-հաճ։

Ան-գույն, տուն, փուշ, խորհուրդ։

Ք-գիրք, միտք։

Իկ-Աստղիկ, թերթիկ, գառնիկ, հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապիկ, քաղցրիկ, անուշիկ, հարսիկ։

Ուկ-տաքուկ, որդուկ, խոզուկ։

Ակ-նավակ, թռչնակ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s