Բնագիտություն

  1. Նկարագրե՛ք որևէ երևույթ և նշե՛ք դրա առաջացման պատճառներն ու
    հետևանքները։

Ցերեկ վա և գիշ եր վա հեր թա փո խու թյան պատ ճա ռը
Ե րկ րի պտույտն է իր ա ռանց քի շուր ջը։

2․Աղյուսակում գրե՛ք կենդանի և անկենդան այն մարմինների անունները,
որոնք պատկերված են դասանյութում:

Անկենդան-Սառույց,սար։

Կենդանի-Ծառ, ծաղիկ,թիթեռ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s