Summery for English 2021

Անգլերեն բաժնի հղումը Անգլերեն

Ընկեր Անիի բլոգը Մեր դասատուի բլոգի հղումը

Իմ ամենասիրած աշխատանքը Verish-3.pdf <At my grandfather’s>> էջ 310

Մենք գրելենք շատ Classwork-էր ահա մի օրինակ  Classwork

Ահա և մեր ուսուցիչը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s